Политика за поверителност

ПОЛИТИКА-ПРАВИЛНИК ПРОЦЕДУРА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА “САС ТАКТИКА” ЕООД, ЕИК: 202920476

В сила от 25.05.2018г.

„САС ТАКТИКА“ ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Клиентите и доставчиците заявяват, са запознати с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни, за целите на изпълнение на покупки на стоки и услуги от „САС ТАКТИКА“ ЕООД и че приема тези условия, включително че дава съгласието си за размножаване и поддържане на документите, съдържащи лични данни, предоставени във връзка с направена покупка. Настоящата ПОЛИТИКА-ПРАВИЛНИК ПРОЦЕДУРА за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители / (МОЛ) на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт:    http://arms-bg.com („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от „САС ТАКТИКА“ ЕООД, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта. Настоящата ПОЛИТИКА-ПРАВИЛНИК ПРОЦЕДУРА за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които „САС ТАКТИКА“ ЕООД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата ПОЛИТИКА-ПРАВИЛНИК ПРОЦЕДУРА за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство. Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата ПОЛИТИКА-ПРАВИЛНИК ПРОЦЕДУРА за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: ARMSBG@ARMS-BG.COM

Моля, прочетете внимателно преди да използвате Сайта или да предоставите личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно.

1. „САС ТАКТИКА“ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 202920476, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност с предмет на дейност: Климатизация, търговия с обувки, облекла и промишлени стоки и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

„САС ТАКТИКА“ ЕООД е обработващ лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:                                  

Адрес на управление:  гр. София 1000, ул. ЦАР САМУИЛ No 93; телефони:  0876102089; e-mail: ARMSBG@ARMS-BG.COM  

2.„САС ТАКТИКА“ ЕООД може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

– Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други);

– Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);

– Финансова информация (банкова сметка и други);

– Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;

– Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.);

– Данни за сключване на договори за получаване на потребителски кредит от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, ЕИК 131134023 и “4финанс” ЕООД, с адрес: гр. София 1700, ул. „Никола Габровски“ 79, ет.2, ЕИК 202393458.

3. „САС ТАКТИКА“ ЕООД може да обработва данни, изготвени и генерирани от „САС ТАКТИКА“ ЕООД в процеса на предоставяне на услугите:

– данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги                               

– Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);                                              

– Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;                            

– Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове;

4. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от договори, както и законови задължения, „САС ТАКТИКА“ ЕООД има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет), както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

5.„САС ТАКТИКА“ ЕООД има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

6.Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

7. Обработване на лични данни, което е необходимо за закупуване на стока от нас или във връзка с подготовка за сключване на договори за потребителски кредит с „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, ЕИК 131134023 и “4финанс” ЕООД, с адрес: гр. София 1700, ул. „Никола Габровски“ 79, ет.2, ЕИК 202393458.

„САС ТАКТИКА“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

– Идентифициране на клиент при заявка за покупка на дадена стока през Сайта;

– Управление на продажбени дейности;                          

– Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество;                     

– Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; 

– Идентификация и удостоверяване на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;

– Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;                                               

– Гаранционно и сервизно обслужване;                                         

– Споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;                            

– Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията.

8. В изпълнение на свои законови задължения, „САС ТАКТИКА“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:                

– Издаване на фактури;                     

– За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

– Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

– Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;                   

– Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство. 

9. „САС ТАКТИКА“ ЕООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

– предоставяне личните данни, за които е дадено съгласие от клиента, на транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с цел доставяне на закупената стока;

– Съхраняване за целите на счетоводството; издаване на фактури при покупка;

– Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;

10. Трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

– Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на поетите към Вас задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с изпращане на закупени стоки;

– Лица, които по възлагане от „САС ТАКТИКА“ ЕООД водят счетоводството на дружеството, а именно – Солиста ЕООД ЕИК 204949843.                           

– Лица, поддържащи Сайта: „Уеб Моушън“ ООД, ЕИК:200912192            

– Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от съществуващи правоотношения  с нас;                         

– Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;                       

– Лица, на които „САС ТАКТИКА“ ЕООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас;

– Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;                              

– Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

11. Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:              

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

12. Вашите права във връзка с обработването на личните ви данни

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на „САС ТАКТИКА“ ЕООД, посочен по-горе, или по електронен път на e-mail: ARMSBG@ARMS-BG.COM        

Имате право да поискате от „САС ТАКТИКА“ ЕООД:

– копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;

– да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

– личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;

– да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до „САС ТАКТИКА“ ЕООД, при обработване основаващо се на дадено съгласие;

– да възразите срещу обработването на личните си данни;

– да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

– имате право на жалба до надзорния орган 

13. Автоматизирана обработка и профилиране                             

Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.                         

За да Ви продадем желаната стока и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие със законовите и поетите към Вас задължения, „САС ТАКТИКА“ ЕООД се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.

Непредоставянето на такива данни препятства възможността да Ви продадем желаната стока.

Достъпът до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на „САС ТАКТИКА“ ЕООД е ограничен;                          

„САС ТАКТИКА“ ЕООД е установила задължения за поверителност за своите служители;

Достъпът до офис оборудването на „САС ТАКТИКА“ ЕООД и компютрите на всеки служител е ограничено.                                 

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. „САС ТАКТИКА ЕООД“ ООД не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом „САС ТАКТИКА ЕООД“ ООД получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, „САС ТАКТИКА ЕООД“ ООД ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

Изменения на ПОЛИТИКА-ПРАВИЛНИК ПРОЦЕДУРА за поверителност.

Възможно е периодично да актуализираме своята ПОЛИТИКА-ПРАВИЛНИК ПРОЦЕДУРА за защита на личните данни. При промяна в настоящата, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната ПОЛИТИКА-ПРАВИЛНИК ПРОЦЕДУРА за защита на личните данни.

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име*: ……………………………………………………………………………………………………………..
Вашият имейл, който сте използвали в електронния магазин*:………………………………….
Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………………………………………………………………….

До
Наименование: ……………………………………………………………………………………………..
ЕИК/БУЛСТАТ: ………………………………………………………………………………………………………
Седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………………………
Телефон: …………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Уебсайт: …………………………………………………………………………………………………………………..

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на електронния магазин.
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Приложение № 2

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен
Вашето име*: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Данни за обратна връзка (e-mail)*: ……………………………………………………………………………………………………

До
Наименование: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
ЕИК/БУЛСТАТ:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Седалище и адрес на управление: ……………………………………………………………………………………………..
Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………………………………………………..
Телефон: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Уебсайт: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.
Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Приложение № 3

Искане за преносимост на лични данни

Вашето име*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………………………………………………………………………………………..

До
Наименование: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
ЕИК/БУЛСТАТ: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Седалище и адрес на управление: ……………………………………………………………………………………………..
Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………………………………………………..
Телефон: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Уебсайт: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Администратор – приемащ данните: ………………………………………………………………………………………………….

Наименование:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД): ………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Приложение № 4

Искане за коригиране на данни

Вашето име*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Данни за обратна връзка (e-mail)*: ……………………………………………………………………………………………………

До
Наименование:……………………………………………………………………………………………………………………………..
ЕИК/БУЛСТАТ:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Седалище и адрес на управление:……………………………………………………………………………………………..
Адрес за кореспонденция:…………………………………………………………………………………………………………..
Телефон:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Уебсайт:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:
Данни, които подлежат корекция:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Моля да бъдат коригирани по следния начин: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg